پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  آپـادانا (صدور معرفینامه آنلاین)
   منطقه:  منطقه 5
  شماره تماس:  9- 88827045
    نشاني:  كريمخان زنـد-چـهارراه سپـهبد قره نـي-چـهارراه سپـند

6.0.8.0
V6.0.8.0