پنج‌شنبه, 20 مرداد 1401
  • ساعت : ۹:۲۰:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ 
  • تعداد بازدید : 632
جشنواره فرو ش بیمه های آتش سوزی طرح تابستان 1400

به مناسبت آغاز فصل تایستان این مدیریت در نظر دارد جهت افزایش فروش بیمه های آتش سوزی و جذب و نگهداشت بیمه گزاران در این رشته ،  از تاریخ 1400/04/01تا تاریخ 1400/06/31 به مدت سه ماه تخفیفات ویژه ای کلیه بیمه گزاران جدید و تمدیدی در رشته های آتش سوزی مسکونی، غیر صنعتی و صنعتی ارایه نماید . بدین منظور مقرر گردیده است جشنواره ای با عنوان  "تابستان 1400   از ابتدای تیرماه  به تاریخ 1400/04/01 لغایت  انتهای شهریور ماه  به تاریخ 1400/06/31 به مدت 93 روز برگزار گردیده و طی آن به کلیه مشتریان جدید  و تمدیدی، 50 % تخفیف در نرخ های تعرفه پوششهای آصا و خطرات تبعی ارایه گردد.

شاخص تعیین نیاز و یا عدم بازدیداولیه براساس مندرجات فایل پیوست یک  خواهد بود .

جهت استفاده از این تخفیفات لازم است مورد بیمه در یکی از رشته های صنعتی ، مسکونی و یا غیر صنعتی بوده  و به فراخور هریک از رشته ها، در سیستم صدور  قرارداد" جشنواره تابستان 1400 ( مسکونی) "  و  " جشنواره تابستان 1400 ( غیر صنعتی) "  و  " جشنواره تابستان 1400 (صنعتی)  "  انتخاب گردد. .مجدداً متذکر می گردد ارایه این تخفیفات صرفاً جهت  رشته های مسکونی، صنعتی و غیر صنعتی بوده و مربوط به رشته انبار نمی شود .

در نهایت لازم است در صدور بیمه نامه های مشمول این جشنواره موارد ذیل رعایت گردند :

· ارایه تخفیفات بیشتر از موارد فوق الذکر  ، مستلزم اخذ مجوز از مدیریت بیمه های آتش سوزی می باشد .

· ارایه پوشش شورش و آشوب و بلوا مستلزم اخذ مجوز از مدیریت بیمه های آتش سوزی می باشد.

· ارایه این تخفیفات به رشته انبار  امکان پذیر نمی باشد .

· در صورتی که صدور بیمه نامه به علت خریداری خطرات تبعی از قبیل ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از نفوذ آب برف و باران، شکست شیشه ، سرقت ، نشست و ریزش و رانش و غیره مستلزم بازدید اولیه بود لازم است طبق مندرجات فایل پیوست یک اقدام گردد .

· ارایه تخفیفات فوق به بیمه نامه های طرح آرامش و طرح بیمه جامع مجتمع های مسکونی امکان پذیر نمی باشد .

· ارایه سایر تخفیفات به بیمه نامه های مشمول این طرح امکان پذیر نمی باشد .

· ارایه پوشش بیمه ای برای ساختمان های خشت و گلی و چوبی مقدور نمی باشد.

· ارایه پوشش زلزله برای سازه های با قدمت بیشتر از 40 سال و مسکن مهر و سازه های بلوک سیمانی منوط به تائید رئیس شعبه مربوطه می باشد .

· لازم است نمایندگان شرکت با رعایت اخلاق حرفه ای نمایندگی از بازاریابی و ارایه نرخ های این طرح به بیمه گزاران فعلی سایر نمایندگان شرکت خودداری نمایند و مسئولیت نظارت بر این امر بر عهده روسای محترم شعب می باشد .

· استفاده از تخفیفات این جشنواره برای بازار بزرگ تهران، بازار های سنتی و  بازارچه ها و سرا ها امکان پذیر نمی باشد.

· در کلیه موارد بایستی تخفیفات فوق الذکر صرفاً بر روی نرخ های تعرفه لحاظ گردند و در صورت استفاده از مزایای این تخفیفات، هیچ گونه تغییری در نرخ ها بدون مجوز کتبی از همکاران این مدیریت امکان پذیر نمی باشد .

در نهایت چنانچه با نظر روسای محترم  مقرر گردید  تخفیفاتی کمتر از 50%  به بیمه گزاران  مشمول، در طول مدت جشنواره ارایه گردد لازم است به جای انتخاب قرارداد های فوق الذکر، نرخ پوشش ها به میزان تخفیفات ارایه شده کاهش یافته و در شرایط خصوصی بیمه نامه درج شود :

  " این بیمه نامه مشمول ..............  %  تخفیفات ویژه جشنواره تابستان 1400 گردیده است . "

پیوست یک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0